تگ - آب اکسیژن

تحقیق در مورد جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش

جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش : مزایای روانی، جسمی و بیوشیمیایی آب غنی شده با اکسیژن – دکتر دامکن – مرکز مطالعات سلامت زنان – دانشگاه تگزاس . اهداف : ارزیابی اثرات روانی، جسمی و بیوشیمیایی جایگزینی آب مصرفی در هنگام ورزش با آب غنی شده با اکسیژن و توضیح تغییرات در عملکرد ورزشی حاصل از این جایگزینی (آب معمولی با...

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟ آب در شرایط معمول یعنی حرارت محیط و فشار هوا می تواند حدود ۶ تا ۸ میلی گرم در هر لیتری اکسیژن به خود جذب کند. این ارزش را فقط وقتی میتواند آب بدست بیاورد که دائماً با هوا در مجاورت باشد، هوایی که متاثر از تماس عمیق و نزدیک با هوای محیط...