تگ - آب غنی شده

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟ آب در شرایط معمول یعنی حرارت محیط و فشار هوا می تواند حدود ۶ تا ۸ میلی گرم در هر لیتری اکسیژن به خود جذب کند. این ارزش را فقط وقتی میتواند آب بدست بیاورد که دائماً با هوا در مجاورت باشد، هوایی که متاثر از تماس عمیق و نزدیک با هوای محیط...