تگ - اکسیژن

آب غنی شده با اکسیژن چگونه اثر گذار است ؟

بسیاری از تحقیقات علمی حاکی از این است که تاثیر آب غنی شده از طریق دهان روی عملکرد کبد و ساختمان ترشحات کیسه صفرا، هضم و حل چربی کمک بیشتر و موثرتری می کند. ۱. آب اکسیژن دار که تازه و دارای حباب های اکسیژن باشد بوسیله یک جرعه نوشیدن آن از طریق مخاط دهان و کاپیلارسیمی که دارد سبب حرکت...